Ilmastomuutoksen on ennustettu muun muassa lisäävän sateita. Vaikka viime vuoden sateisuus voikin mennä niin sanotun normaalin vaihtelun piiriin, talvisateet ovat viime vuosina yleistyneet.

Yle julkaisi 2.1.2018 uutisen, jossa SYKEn tutkijat Seppo Knuuttila ja Markku Puustinen arvioivat, että vesien suojelutoimilla ei ole saavutettu tavoitteita. Valumavesien määrän kasvaessa vesistöt rehevöityvät lisää ja nopeammin, ja maaperän kasvukunto heikkenee. Vesien suojeluun on tehty pitkäjänteistä työtä, investoitu yksityisiä ja julkisia varoja. “Käytetyt rahat ovat tuottaneet tosi vähän”, Seppo Knuuttila toteaa YLEn uutisessa.

Toistaiseksi maa- ja metsätalouden aiheuttamaa ravinnekuormaa on pyritty pienentämään lähinnä erilaisilla viljelytoimenpiteillä ja suojakaistoilla. Valumavesien ravinteiden pidättämiseen tähtäävät muun muassa laskeutusaltaat ja kosteikot. Vettä on suodatettu hiekkaan ja kalkkiin tai ravinteita saostettu rautasulfaatin tai alumiinikloridin avulla.

Biohiilipuhdistamot ovat uusi tehokas ja edullinen ratkaisu valumavesiongelmaan. Huokoinen biohiili imee ja pidättää vettä ja siihen liuenneita ravinteita. Puhdistamon päälle istutettu nopeakasvuinen pajukasvillisuus imee ravinteita ja vettä ja tehostaa osaltaan puhdistusprosessia ja ravinteiden pidättämistä. Puuhakkeeseen tai olkeen sekoitettu biohiili on yksinkertainen ja kustannustehokas vesiensuodatusmenetelmä, jonka rakentaminen sekä ylläpito ovat edullista ja vaivatonta.

Biohiilipuhdistamon toiminta perustuu biofilmiin ja sen sisältämien bakteerien nitrifikaatio–denitrifikaatio -prosessiin. Typpi ei sitoudu suotimeen vaan poistuu N2-muodossa. Biohiili tukee bakteeritoimintaa ja biofilmin muodostusta.

Puuhake (sekapuu) on osoittautunut tutkimuksissa parhaaksi suodinmateriaaliksi edullisen hinnan, hyvän saatavuuden ja hajoamisen kestävyyden kannalta. Hakepuhdistamo pysyy toimivana 10–20 vuotta, jonka jälkeen materiaalit voidaan kierrättää esimerkiksi kompostiin tai suoraan peltoon.

Biohiilipuhdistamoista Suomen olosuhteissa on vielä niukasti kokemuksia. Kun vesiensuojelun tulokset kaipaavat kohentamista, biohiilipuhdistamoa kannattaisi kokeilla.

Pajupojat Oy on patentoinut biohiilipuhdistamon mallin, tuottaa siinä tarvittavaa biohiiltä ja antaa asiantuntija-apua puhdistamon suunnittelussa.